PDF Drukuj Email

Witamy na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

paragraf22

www.ora.radom.pl

Aktualności


 

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu uprzejmie informuje, że w dniach 28 listopada 2014 r. oraz 12 grudnia 2014 r., w ramach obowiązkowego szkolenia zawodowego, zaproszony Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Mariusz Młoczkowski, przeprowadzi w dwóch częściach kompleksowe szkolenie na temat :

,,NOWY  MODEL  PROCESU  KARNEGO"

Szkolenia odbędą się w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, w godz. 13.00 - 18.00.


10 edycja Biegu Narciarskiego o Puchar im. adwokata Ryszarda Porzyckiego


Lista atestowanych laboraratoriów wykonujących badania DNA dla celów sądowych


Informacje dotyczące ubezpieczenia OC adwokatów


Opłaty i składki


Numer rachunku bankowego


 

Dodano 21.07.2014 r.

 

 

Ślubowanie adwokatów

Dnia 11 lipca 2014 r. w hotelu Awiator w Radomiu odbyło się ślubowanie adwokatów, którzy w marcu bieżącego roku zdali egzamin adwokacki.

Uroczystość poprowadził Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Borysław Szlanta.

Po przywitaniu uczestników tego wydarzenia, a mianowicie rodzin i najbliższych ślubujących,  Dziekan Szlanta wygłosił okolicznościowe przemówienie, którym podkreślił znaczenie i rolę adwokata i adwokatury w życiu publicznym.

Następnie od nowych adwokatów w obecności Dziekana, członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz towarzyszącym temu wydarzeniu rodzin i przyjaciół, zostało odebrane ślubowanie.

Tego dnia szeregi naszej Izby Adwokackiej zasilili:  

adw. Artur Fortuna, adw. Grzegorz Gębski, adw. Sebastian Gomuła, adw. Izabela Janiszewska- Suwała, adw. Jakub Jastrząb, adw. Michał Jaśkiewicz, adw. Piotr Kukułka, adw. Łukasz Miśkiewicz, adw. Karol Molendowski.

 

 


Dodano 21.07.2014 r.

 

 

 

Świadczenia Wolters Kluwer Polska S.A. (LEX) na rzecz

Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

wynikające z umowy barterowej zawartej dnia 1.07.2014 r.

 

Wolters Kluwer Polska w okresie obowiązywania nin. umowy zobowiązuje się do:

1udzielenia członkom Izby 15 % (słownie: piętnaśrabatu na publikacje książkowe Wydawnictwa sprzedawane za pośrednictwem księgarni internetowej Wydawnictwa prowadzonej pod adresem www.profinfo.pl, pod warunkiem, że  ww. zamówienia złożą oni w okresie obowiązywania nin. umowy, a składając ww. zamówienia będą członkami izby oraz posłużą się hasłem „ORARadom” lub prześlą wybrane pozycje książkowe na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przy czym:

- przez publikację książkową Wydawnictwa, o której mowa w nin. umowie rozumieć należy wydaną przez Wydawnictwo drukowaną publikację książkową; powyższa kategoria nie obejmuje więc e-booków ani czasopism,

- przez moment złożenia zamówienia rozumie się moment, w którym ww. zamówienie wpłynie do Wydawnictwa, a

- ww. zamówienia winny być składane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dot. składania i realizacji zamówień dostępnym w ww. księgarni www.profinfo.pl i/lub aktualnymi instrukcjami znajdującymi się na tej stronie lub przy danej, objętej ww. zamówieniem, publikacji książkowej Wydawnictwa.

Sposób realizacji ww. zamówień określa ww. regulamin i/lub instrukcje. Izba powiadomi swoich członków o ww. zasadach

2udzielenia członkom Izby 5 % (słownie: pięć procent) rabatu na organizowane przez Wydawnictwo płatne szkolenia, które odbędą się w okresie obowiązywania niniejszej umowy; przy czym:

- zasady udziału w tych szkoleniach określać będą odrębne umowy zawierane w tym celu pomiędzy Wydawnictwem a tymi członkami;

- poprzez szkolenia, o których mowa w tym punkcie rozumieć należy: szkolenia oraz warsztaty; katalog szkoleń w rozumieniu nin. punktu umowy nie obejmuje szkoleń współorganizowanych przez Wydawnictwo z innymi podmiotami;

3udzielenia na potrzeby zaopatrzenia biblioteki prowadzonej przez Izbę w jej siedzibie 20 % (słownie: dwadzieścia procent) rabatu na 1 egzemplarz każdej publikacji książkowej z oferty(z wyłączeniem e-booków) sprzedawanej za pośrednictwem księgarni internetowej Wydawnictwa prowadzonej pod adresem www.profinfo.pl, a wybrane pozycje książkowe wysłane na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , co do której zamówienia wpłyną do Wydawnictwa  w okresie obowiązywania umowy. Ww. rabat nie może być łączony z innymi rabatami, promocjami, upustami udzielanymi przez Wydawnictwo nabywcom egzemplarzy publikacji książkowych sprzedawanych za pośrednictwem ww. księgarni internetowej;


 


Dodano 16.06.2014 r.

 

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego.


I rok

7  października 2014 r. – godz. 9.00 - część pisemna

Centrum Konferencyjne ,, Gromada’’, 

ul. 1905 r. 1/9 , 26 – 600 Radom

11 października 2014 r. – godz. 9.00 – część ustna

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 19, 

26 – 600 Radom

 

Kolokwium poprawkowe.

 

4  listopada 2014 r. – godz. 9.00 – część pisemna

Centrum Konferencyjne ,, Gromada ‘’ 

, ul. 1905 r. 1/9 , 26 – 600 Radom

8  listopada 2014 r. – godz. 9.00 – część ustna

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 19, 

26 – 600 Radom

II rok

7  października 2014 r. – godz. 9.00 - część pisemna

Centrum Konferencyjne ,, Gromada’’, 

ul. 1905 r. 1/9 , 26 – 600 Radom

11 października 2014 r. – godz. 9.00 – część ustna

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 19, 

26 – 600 Radom

 

Kolokwium poprawkowe.

 

4  listopada 2014 r. – godz. 9.00 – część pisemna

Centrum Konferencyjne ,, Gromada ‘’ ,

ul. 1905 r. 1/9 , 26 – 600 Radom

8  listopada 2014 r. – godz. 9.00 – część ustna

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 19, 

26 – 600 Radom                                                                                                


Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Izby Adwokackiej w Radomiu

adw. Daniel Stańczyk

 

 


 

Komunikat Prezydium NRA

 

Uprzejmie informujemy, że wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

Zmiany te wprowadzają m.in. nowy wariant ubezpieczenia podstawowego z sumą gwarancyjną 100 000 euro wraz z asystą prawną (składka miesięczna 58 złotych + 3 złote) – bez konieczności wykupienia ubezpieczenia grupowego.

W związku z zaistniałymi zmianami uprzejmie informujemy, iż termin do składania wniosku o ubezpieczenie i deklaracji został przesunięty do 31 marca 2012 roku.

Każdy adwokat wykonujący zawód w dniu 1 stycznia 2012 roku i po tej dacie jest objęty ochroną ubezpieczeniową opiewającą na sumę gwarancyjną – 100 000 euro ubezpieczenia podstawowego wraz z usługą asysty prawnej oraz 250 000 euro w ramach ubezpieczenia dodatkowego z zastrzeżeniem, że do 31 marca 2012 roku może zadeklarować inną sumę gwarancyjną określoną w Umowie Generalnej w zakresie ubezpieczenia podstawowego, przy czym zadeklarowana suma gwarancyjna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku.

Szczegóły związane z realizacją umowy ubezpieczeniowej zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po podpisaniu aneksu do Umowy Generalnej i umowy o współpracy technicznej. W szczególności poinformujemy, czy będzie zachodziła konieczność ponownego złożenia deklaracji (zgodnie z nowym wzorem) przez te osoby, które już złożyły deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i nie są zainteresowane zmianą wariantu ubezpieczenia.

  

Komunikat z dnia 21 lutego w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów

 

Deklaracja ubezpieczeniowa adwokatów

  

Więcej informacji na stronie Serwisu Informacyjnego Adwokatury Polskiej